بررسی شیوع اختلالات شنوایی در بین کودکان سنین ۳-۶سال

بررسی شیوع اختلالات شنوایی در بین کودکان سنین ۳-۶سال

نویسنده . نوشته شده در دسته‌بندی نشده, مقالات سلامت 149 بدون نظر

نقص شنوایی به معنای عملکرد غیرطبیعی یا کاهش عملکرد شنوایی به دلیل وجود نوعی اختلال شنوایی است . هدف هر برنامه
غربالگری شنوایی در سنین پیش دبستانی و دبستانی، شناسایی دقیق آن دسته از کودکانی است که شـنوایی آنهـا بـه علـت وجـود نـوعی ضایعه انتقالی و یا حسی آسیب دیده است.
روش بررسی: مطالعه توصیفی حاضر به صورت مقطعی از مهر تا بهمن ماه سال ۱۳۸۴ روی ۵۷۷ کودک (۲۹۹ دخترو ۲۷۸ پسر) انجام
شد. این کودکان به صورت تصادفی از بین کودکان مهدکودکهای شهرستان یزد انتخاب شدند. پس از تکمیل برگـه آگـاهی از وجـود
کم شنوایی توسط والدین و مربیان، معاینه اتوسکپی، غربالگری تون، خالص و آزمون ایمیتانس صورت میگرفت.
نتایج: در این بررسی ۶/۱۲ %اختلال مجرای گوش خـارجی، ۲/۳۴ %اخـتلال پـرده گـوش، ۹/۳۵ %تمپـانوگرام غیرطبیعـی، ۴/۱۳ %کـم
شنوایی مشاهده شد. کم شنوایی در ۵/۱۱ %موارد از نوع انتقالی، ۵/۱ %از نوع حسی – عصبی و در ۵/۰ %از نوع آمیختـه بـود. در ۴/۱۳ % کودکان مورد بررسی(۱۵/۸ %دختران و ۲۵/۵ %پسران) کم شنوایی از حد خفیف تا عمیق مشاهده شد ۲/۳۴ %کودکان نیازمند اقـدامات درمانی و ۷/۱ %کودکان نیازمند خدمات توانبخشی بودند و میزان آگاهی والدین (۸۵/۱ (%و مربیان (۹/۱ (%از مشکل شـنوایی در سـطحپایینی قرار داشت.
بحث و نتیجهگیری: با توجه به درصد بالای نیاز به اقدامات درمانی و اثرات سـوء اخـتلالات شـنوایی بـر یـادگیری کودکـان در سـنین
پایین و همچنین اهمیت شناسایی و مداخل ه زودهنگام کم شنوایی در برنامه های توانبخشی شـنوایی، آگـاهی رسـانی و آمـوزش بـه ا فـراد جامعه به خصوص والدین و مربیان مهدکودکها در باره اثرات سوء کـم شـنوایی و نحـوه پیـشگیر ی و شناسـایی آن از اهمیـت بـسزایی برخوردار است.

SSU_Journals-v16n5p20-fa فایل pdf

دیدگاهتان را بنویسید