مقایسه اثربخشی آموزشهای همدلی و مدیریت خشم بر شناخت اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی

مقایسه اثربخشی آموزشهای همدلی و مدیریت خشم بر شناخت اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی

نویسنده . نوشته شده در مقالات اجتماعی 117 بدون نظر

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی و مقایسه آموزشهای همدلی و مدیریت خشم برشناخت اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابلهای انجام شده است.

پژوهش آزمایشی آزمونو از نوع پیش ـ پس آزمون چند گروهی است. جامعه آمار شامل دانش های هفتم و پسر پایه آموزان هشتم مبتلا به اختلال نافرمانی مقابلهای شهر ساری در سال تحصیلی ۱۳۹۳ -۹۴ بود. نمونه پژوهش ۵۴ کودک مبتلا به اختلال نافرمانی مقابلهای شهر ساری بود که از میان دانش آموزان شناسایی و به صورتتصادفی به ۳گروه ( ودو گروه آزمایشی یک گروه کنترل ) گمارده شدند. جهت جمع از مقیاس ها آوری داده درجهبندی اختلال نافرمانی مقابلهای کودکان ( هومرسن و همکاران، )۲۰۰۶ ،مصاحبه بالینی ساختاریافتهفرستو همکاران، )۱۹۹۵ و داستانهایاجتماعی(تورکاسپا ، و برایان )۱۹۹۴ استفاده شد. های برای گروهآموزشی، آموزش همدلی وآموزش مدیریت خشم در ۸جلسه ۶۰دقیقهای برگزار شد در حالی که گروهکنترل هیچگونه مداخلهای را دریافت نکردند. هایافته : نتایج تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده ازآزمون تحلیلکوواریانس چندمتغیری نشان دادآموزشهای همدلی و تواند میمدیریت خشم موجب بهبود شناختاجتماعی ( های آنو مؤلفه ) در کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابلهای شود ۰/۰۱< )P(؛ و های اثر گروهآموزشی با توجه به مجذور اتا برابر با ۸۴درصد است .تفاضلمقادیر میانگین تعدیلشده گروههای آموزشهمدلی و مدیریت خشم نشان داد آموزش همدلی در مقایسه با آموزش مدیریت خشم با اطمینان ۹۵درصدسهم بیشتری در افزایش شناخت اجتماعی مرحله دوم و پنجم دارد . جهینت یریگ :آموزش و مدیریت خشمآموزش همدلی با فراهم آوردن توانایی درک دیگران و دیدگاهگیری به بهبود شناخت اجتماعی کودکان مبتلابه اختلال نافرمانی مقابله شودای منجر میشود.

      معلولین ذهنی  فایل pdf

دیدگاهتان را بنویسید