مکانیسم های سلولی و مولکولی پیوند سلول بنیادی مزانشیمی در آسیب طناب نخاعی

مکانیسم های سلولی و مولکولی پیوند سلول بنیادی مزانشیمی در آسیب طناب نخاعی

نویسنده . نوشته شده در مقالات سلامت 100 بدون نظر

آسیب طناب نخاعی یک اختلال سیستم عصبی است که اغلب منجر به از دست دادن عملکردهای حرکتی، حسی و خودکار میشود. درمان قطعی برای آسیب طناب نخاعی وجود ندارد. با این حال جایگزینی سلول درمانی پتانسیلی برای ترمیم طناب نخاعی در مدلهای حیوانی آسیب طناب نخاعی نشان دادهاست. انواع مختلفی از سلولهای بنیادی مانند سلولهای بنیادی مزانشیمی و عصبی برای سلول درمانیدر آسیب طناب نخاعی استفاده شدهاند. سلولهای بنیادی از طریق فاکتورهای نوروتروفیک و تعدیلایمنی عمل میکنند. این سلولها میتوانند محیط مناسبی برای ترمیم آکسون فراهم کنند.

نتیجه‌گیری:
درمان با سلول بنیادی در آسیب طناب نخاعی منجر به کاهش پاسخهای التهابی حاد و بهبود عملکردحرکتی میشود. سلول درمانییک راهبرد امید بخش در درمان آسیب طناب نخاعی است. با این حال کارآزماییهای بالینی برای آزمودن اثربخشی و ایمنی این درمان مورد نیاز است.

سلول بنیادی فایل pdf

بازتاب از سایت

دیدگاهتان را بنویسید