بایگانی برای ۱۳۹۵

موسسه مُحام

معرفی تشکل های کشور

نام موسسه موسسه مُحام (موسسه حمایت از مناسب سازی محیط برای معلولان و سالمندان شماره ثبت ۳۶۵۱۹ حوزه فعالیت مناسب سازی-دفاع ادامه مطلب

مرکز گفتار درمانی توانبخشی

مراکز توانبخشی کشور

نام استان تبریز نام مرکز توانبخشی نام مدیر یوسفیان شماره ثبت ۱۲۳ تاریخ تاسیس ۱۳۸۳ نوع مرکز گفتار درمانی حوزه فعالیت گفتار درمانی آدرس تبریز- میدان شهید فهمیده اتوبان شهید پاسداران ورودی ادامه مطلب

مرکزگفتاردرمانی خلج

مراکز توانبخشی کشور

نام استان تاکستان نام مرکز گفتاردرمانی خلج نام مدیر خلج شماره ثبت ۴۳۹ تاریخ تاسیس ۱۳۸۹ نوع مرکز گفتار درمانی حوزه فعالیت گفتار درمانی آدرس تاکستان- خ غفاری خ عدل ساختمان پزشکان ادامه مطلب

مرکزگفتاردرمانی

مراکز توانبخشی کشور

نام استان تاکستان نام مرکز گفتاردرمانی نام مدیر کریمی شماره ثبت ۳۲۱ تاریخ تاسیس ۱۳۸۵ نوع مرکز گفتار درمانی حوزه فعالیت گفتار درمانی آدرس تاکستان- انتهای خ بازیار بهزیستی امید تلفن ۰۲۸۳۵۲۴۹۰۲۸ فکس – وضیعت مناسب سازی همکف توضیحات – ادامه مطلب

مرکز گفتاردرمانی صبا

مراکز توانبخشی کشور

نام استان قزوین نام مرکز صبا نام مدیر بدربور شماره ثبت ۶۷۶س-ک تاریخ تاسیس ۱۳۸۸ نوع مرکز گفتار درمانی حوزه فعالیت گفتار درمانی آدرس قزوین- فردوسی ساختمان دکتر جامعی تلفن ۰۲۸۳۳۳۲۲۷۲۰۹ فکس – وضیعت مناسب سازی آسانسور توضیحات – ادامه مطلب