پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران
استان خراسان جنوبی
استان خراسان جنوبی
سایر پارامترها

وضعیت مناسب‌سازی

تخفیف

مراکز استان خراسان جنوبی

استان خراسان جنوبی / کار درمانی

نگاه نو اطلاعات بیشتر

آدرس: خراسان جنوبی- بیرجند خ طالقانی بین طالقانی ۳و ۵ تلفن تماس: ۰۵۶۳۲۲۳۴۵۳۴

استان خراسان جنوبی / بینایی سنجی

بینایی سنجی اطلاعات بیشتر

آدرس: خراسان جنوبی - بیرجن طالقانی ۶ جنب قنادی هستی تلفن تماس: ۰۵۶۳۲۲۳۰۱۳۸۰

استان خراسان جنوبی / بینایی سنجی

رضا اطلاعات بیشتر

آدرس: خراسان جنوبی- خ بیرجند نبش طالقانی ۵ تلفن تماس: ۰۵۶۳۲۲۳۱۳۹۱

استان خراسان جنوبی / بینایی سنجی

بهار اطلاعات بیشتر

آدرس: خراسان جنوبی- خ طالقانی بین طالقانی ۶و۸ تلفن تماس: ۰۵۶۳۲۲۲۴۹۳۹

استان خراسان جنوبی / بینایی سنجی

نگاه نو اطلاعات بیشتر

آدرس: خراسان جنوبی- بیرجند خ طالقانی بین طالقانی ۳و ۵ تلفن تماس: ۵۶۳۲۲۳۴۵۳۴

استان خراسان جنوبی / گفتار درمانی

مهر اطلاعات بیشتر

آدرس: خراسان جنوبی- بیرجند خ طالقانی ۷ تلفن تماس: ۰۵۶۳۲۲۳۷۱۶۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست