پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران
استان هرمزگان
استان هرمزگان
سایر پارامترها

وضعیت مناسب‌سازی

تخفیف

مراکز استان هرمزگان

استان هرمزگان / فیزیوتراپی

پارس اطلاعات بیشتر

آدرس: بندر عباس خ سید جمال اسدابادی۴راه سازمان پاساژ ناصر ط ۱ تلفن تماس: ۰۷۶۱۲۲۴۱۲۴۴

استان هرمزگان / کار درمانی

هدف اطلاعات بیشتر

آدرس: بندر عباس-خ سید جمال الدین حد فاصل بین چهار راه مرادی چهار راه میلادی ۶ طبقه دوم تلفن تماس: ۰۷۶۳۲۲۱۴۱۱۶

استان هرمزگان / کار درمانی

هدف اطلاعات بیشتر

آدرس: بندر عباس-خ سید جمال الدین حد فاصل بین چهار راه مرادی چهار راه میلادی طبقه سوم تلفن تماس: ۰۷۶۳۲۲۱۴۱۲۸

استان هرمزگان / کار درمانی

پویا اطلاعات بیشتر

آدرس: بندر عباس- چهار راه بازمان پاساژ ناحیه طبقه ۲ تلفن تماس: ۰۷۶۳۲۲۳۷۶۳۰

استان هرمزگان / بینایی سنجی

دنیا اطلاعات بیشتر

آدرس: بندر عباس - چهار راه مرادی کوچه ۲۳ پلاک ۸۹ تلفن تماس: ۷۶۳۲۲۵۱۲۹۰

استان هرمزگان / بینایی سنجی

دیده اطلاعات بیشتر

آدرس: بندر عباس - خ سید جمال الدین کوچه پیروزی تلفن تماس: ۰۷۶۳۲۲۳۴۴۶۴

استان هرمزگان / شنوایی سنجی

شنوایی سنجی اطلاعات بیشتر

آدرس: بندر عباس - خ سید جمال الدین بعد از چهار راه فاطمیه ک آزمایشگاه راضی تلفن تماس: ۰۷۶۳۲۴۴۴۲۵۵

استان هرمزگان / گفتار درمانی

هدف اطلاعات بیشتر

آدرس: بندر عباس-خ سید جمال الدین حد فاصل بین چهار راه مرادی چهار راه میلادی ۶ تلفن تماس: ۷۶۳۲۲۴۷۸۸۴۰

استان هرمزگان / گفتار درمانی

گفتار درمانی اطلاعات بیشتر

آدرس: بندر عباس- چهار راه فاطمیه ک ۲۱ تلفن تماس: ۷۶۳۲۲۶۶۸۷۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست