پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

آرامین 

آدرس: اهواز، باهنر، بلوار معلم

تلفن تماس: ۶۱-۳۲۲۹۳۴۲۲

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست