پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / سینما

آزادی

آدرس: آبادان-خیابان امیری-فرعی ۱۱ سینما آزادی

تلفن تماس: ۰۶۱۵۳۲۲۳۲۹۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست