پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

آفتاب

آدرس: اهواز ملي راه فلكه سنگر جنب مركز خريدزيتون مجتمع پزشكي آفتاب

تلفن تماس: ۶۱ – ۳۴۴۹۰۹۱۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست