پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خراسان رضوی / سینما

آفریقا

آدرس: میدان شریعتی-دور میدان سینما آفریقا

تلفن تماس: ۰۵۱۳۸۵۹۷۴۵۴

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست