پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خراسان رضوی / بینایی سنجی

ارسطو

آدرس: خراسان رضوی- مشهد ابتدای حرم جنب قنادی رضا

تلفن تماس: ۰۵۱۳۸۴۴۱۳۴۰۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست