پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خراسان رضوی / استخر

ارمغان

آدرس: مشهد- بلوار فردوسی- فرامرز عباسی ۳- رسالت ۲- استخر ارمغان

تلفن تماس: ۰۵۱-۳۶۰۰۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست