پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خراسان رضوی / فیزیوتراپی

ارم

آدرس: بلوار پیروزی بین هاشمیه و هنرستان نبش پیرزوی ۴۶

تلفن تماس: ۰۵۱۳۸۸۲۵۲۲۴

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست