پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

اروند

آدرس: اهواز، سی متری، خیابان شریعتی خیابان قنواتی

تلفن تماس:  ۰۶۱۳۲۹۳۳۳۴۷ / ۰۶۱۳۲۹۳۳۳۴۵

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست