پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / گفتار درمانی

اهواز

آدرس: اهواز-پادادشهرخ ۱۰اصلی مجتمع هیرادط۵واحد۵۳

تلفن تماس: ۹۱۶۵۲۹۸۶۰۵

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست