پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

اوازه

آدرس: اهواز، گلستان، خیابان فروردین، نبش دی، مجتمع پزشکی دی، طبقه ۲

تلفن تماس: ۶۱-۳۳۲۱۹۴۶۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست