پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

ایران مهر

آدرس: اهواز-پادادشهرخ ۹شرقی پلاک

تلفن تماس: ۶۱ – ۳۵۷۲۴۶۰۱-۹۱۶۶۹۰۰۳۱۹

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست