پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان فارس / سینما

ایران

آدرس: خیابان زند شیراز

تلفن تماس: ۰۷۱-۳۲۲۴۶۱۵۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست