پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

بوعلی

آدرس: دزفول خیابان عدل نبش خيابان آفرينش

تلفن تماس: ۶۱-۴۲۲۳۹۹۱۵-۹۱۶۳۴۳۵۱۰۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست