پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

بوعلی

آدرس: ايذه ميدان اما م علي جنب ازما يشگا ه دكتر اراسته

تلفن تماس: ۶۱-۴۳۶۳۱۶۸۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست