پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قزوین / بینایی سنجی

بینایی سنجی

آدرس: تاکستان- خ امام جنب میراث فرهنگی

تلفن تماس: ۰۲۸۳۵۲۲۶۸۱۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست