پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قزوین / بینایی سنجی

بینایی سنجی

آدرس: تاکستان- امام جنب کافینت پارسه

تلفن تماس: ۰۲۸۳۵۲۴۲۶۱۳-۸۹

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست