پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قزوین / بینایی سنجی

بینایی سنجی

آدرس: قزوین- بوعلی شرقی جنب اورژانس بوعلی مرکز سهند

تلفن تماس: ۰۲۸۳۳۳۳۳۷۳۷

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست