پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قم / بینایی سنجی

بینایی سنجی

آدرس: قم- نیروگاه بعد از فلکه توحید سمت بانک ملی

تلفن تماس: ۰۲۵۳۷۷۴۱۶۲۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست