پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خراسان جنوبی / بینایی سنجی

بینایی سنجی

آدرس: خراسان جنوبی - بیرجن طالقانی ۶ جنب قنادی هستی

تلفن تماس: ۰۵۶۳۲۲۳۰۱۳۸۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست