پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قم / بینایی سنجی, شنوایی سنجی

بینایی و شنوایی سنجی

آدرس: بینایی و شنوایی سنجی بینایی و شنوایی سنجی قم- بعداز پل حجتی ۱ درمانگاه قرآن و عشرت

تلفن تماس: ۰۲۵۳۳۷۷۶۱۳۳۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست