پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / گفتار درمانی

تبسم

آدرس: اهواز-۲۴متری ازادگان خ شریف زاده نبش نظام وفاپلاک۳مجتمع تبسم

تلفن تماس: ۶۱-۳۲۹۲۶۸۴۰

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست