پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

توانا

آدرس: آبادان احمد آباد لین ۲ اصلی بین فرعی ۹ و ۱۰

تلفن تماس: ۶۱-۵۳۳۳۵۴۳۳

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست