پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

توانبخش

آدرس: خ قنادان زاده ساختمان سجاد

تلفن تماس: ۶۱-۳۲۲۲۱۹۴۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست