پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قم / کار درمانی

توان نگاه نو

آدرس: قم- ۷ تیر بعد از ک۶۱ پ۴۴۳

تلفن تماس: ۰۲۵۳۳۶۶۱۷۳۶۴

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست