پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

جاوید

آدرس: اصفهان، نبش اقبال، روبروی بیمارستان گلستان، مجتمع پزشکی ابن سینا، طبقه ۵، واحد ۹

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست