پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

جهاددانشگاهی(۲)

آدرس: اهواز كوي پرديس بلوار گلديس درمانگاه جهاددانشگاهي

تلفن تماس: ۶۱-۳۲۲۳۷۰۰۳

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست