پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قزوین / شنوایی سنجی

درمانگاه قائم

آدرس: سبزه میدان نبش بانک ملت درمانگاه قائم عج

تلفن تماس: ۹۱۲۲۸۱۱۲۷۹

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست