پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان هرمزگان / بینایی سنجی

دیده

آدرس: بندر عباس - خ سید جمال الدین کوچه پیروزی

تلفن تماس: ۰۷۶۳۲۲۳۴۴۶۴

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست