پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

دی

آدرس: شوش، خیابان رجایی، جنب بهاران ۱،

تلفن تماس: ۹۰۲۲۹۷۱۶۵۱۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست