پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

رازی

آدرس: فاز۲پادادبلوارسعادت ایسنگاه ۷پلاک۴۴

تلفن تماس: ۶۱-۳۵۵۹۶۱۳۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست