پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قزوین / فیزیوتراپی

رحیمیان

آدرس: ا-قزوین -الوند- بلوارسهروردي – ميدان خرمشهر – جنب بوستان اينانلو

تلفن تماس: ۰۲۸۳۲۲۹۷۰۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست