پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خراسان جنوبی / بینایی سنجی

رضا

آدرس: خراسان جنوبی- خ بیرجند نبش طالقانی ۵

تلفن تماس: ۰۵۶۳۲۲۳۱۳۹۱

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست