پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

روشنا

آدرس: اهواز روبروي بيمارستان فاطمه الزهرا مجتمع غدير طبقه ۳

تلفن تماس: ۶۱ – ۳۲۲۰۱۰۷۲

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست