پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قزوین / کار درمانی, گفتار درمانی

رویش

آدرس: غیاث اباد بلوارازادگان مقابل بانک ملی مرکز میثاق کلینیک رویش

تلفن تماس: ۳۳۶۷۴۰۱۹

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست