پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

زیتون

آدرس: اهواز زيتون كارمندي فلكه چيتا نبش حجت طبقه همكف

تلفن تماس: ۶۱ – ۳۴۴۴۹۷۴۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست