پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

/ استخر

سمیه

آدرس: شاهرود- خیابان امام-خیابان فروغی-فروغی ۵- استخر سمیه

تلفن تماس: ۰۲۳-۳۲۲۳۹۷۶۴

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست