پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / بینایی سنجی

سوگل

آدرس: اهواز- خ حافظ مجتمع پزشکی پارس

تلفن تماس: ۰۶۱۳۲۲۲۲۸۳۸۳

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست