پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قزوین / فیزیوتراپی

سینا

آدرس: خ دانشگاه -روبروي اداره استاندارد-كوچه شهيد نورخيز محجوب بالاي درمانگاه رازي

تلفن تماس: ۲۸ – ۳۳۶۶۶۰۳۵

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست