پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

سینوهه

آدرس: اهواز خشايار بين كيان وشيخ بها روبروي آزمايشگاه ارسطو

تلفن تماس: ۶۱ –۳ ۳۷۸۹۳۸۲

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست