پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

شهیدمعرفی زاده

آدرس: شادگان بيمارستان شهيد معرفي زاده

تلفن تماس: ۶۱-۵۳۷۲۹۸۹۴

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست