پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قزوین / فیزیوتراپی

شهید رجایی

آدرس: قزوين – خ بادكان

تلفن تماس: ۲۸ – ۳۳۳۳۲۱۶۶

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست