پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان فارس / سینما

شیراز

آدرس: خیابان لطفعلی خان زند چهار راه خیرات

تلفن تماس: ۰۷۱-۳۲۳۰۶۰۴۳

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست