پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان خوزستان / فیزیوتراپی

طراوت

آدرس: بهبهان- جنب بانك اقتصادنوين مستقردر درمانگاه فرهنگيان

تلفن تماس: ۰۶۱-۵۲۷۲۶۶۸۸

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست