پایگاه اطلاع رسانی معلولان ایران

استان قزوین / فیزیوتراپی

عدالت-زاهد نخجیری

آدرس: تاكستان -خ امام -كوچه عدالت-ساختمان پزشكان مهر

تلفن تماس: ۲۸ – ۳۵۲۴۶۷۲۴

طراحی و پشتیبانی: امیدواران هاست